Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA URADA VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU


1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa:

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Naslov: Erjavčeva 15, Ljubljana

Telefon: 01/230 80 00

Fax: 01/230 80 17

elektronski naslov: urad.slovenci(at)gov.si

 

Odgovorna uradna oseba za katalog:

minister, Peter Jožef Česnik

 

Datum prve objave kataloga:

14. 09. 2006

 

Datum zadnje spremembe kataloga:

19. 09. 2018

 

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:

http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/informacije_javnega_znacaja/

 

Druge oblike kataloga:

Poleg elektronske različice, ki jo najdete na zgornjem spletnem naslovu, je na sedežu Urada dostopna tudi različica v fizični obliki.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga:

 

a) Organigram in podatki o organizaciji organa:

   

• KABINET MINISTRA

Minister Peter Jožef Česnik

 

• SEKTOR ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU

Vodja sektorja: Robert Kojc, sekretar

 

• SEKTOR ZA SLOVENCE PO SVETU

Vodja sektorja: dr. Zvone Žigon, sekretar

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

 

Pristojna oseba:

Natalija Toplak Koprivnikar

sekretarka

Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana

Tel: 01/230 80 16

Fax: 01/230 80 17

e-pošta: natalija.toplak@gov.si

 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:

 

Sprejeti predpisi:

- Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

(Ur.l.RS, št. 43/06 in št. 76/10)

- Uredba o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije

(Ur.l.RS, št. 139/06 in 32/16)

- Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

(Ur.l.RS, št. 99/08, 42/10 in 26/11, ki je stopila v veljavo s 1.7.2011)

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

(Ur.l.RS, št. 60/06)

- Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

(Ur.l.RS, 76/06)

- Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

(Ur.l.RS, 76/06)

- Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

(Ur.l.RS, 76/12)

- Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

(Ur.l.RS, 76/12),

- Resolucija o odnosih s Slovenci po svetu

(Ur.l.RS, št.7/02)

- Resolucija o položaju slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov RS

(Ur.l.RS, št.35/96)

- Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji

(Ur.l.RS-MP, št. 6/93)

- Zakon o ratifikaciji evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih

(Ur.l.RS-MP. št. 17/00)

- Zakon o ratifikaciji okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin

(Ur.l.RS-MP, št. 4/98)

- 5. člen Ustave RS

 

(vse direktne povezave na pravna besedila najdete tudi v rubriki "Zakonodaja in dokumenti").

 

Drugo: Nekatere vsebine, ki se nanašajo na Slovence v zamejstvu in po svetu so določene tudi v področni zakonodaji in dokumentih slovenskih ministrstev (npr. Zakonu o državljanstvu RS, Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev, Zakonu o tujcih, Zakonu o medijih, Zakonu o štipendiranju, Resoluciji z Nacionalnim programom za jezikovno politiko 2014-2018, Zakonu o zunanjih zadevah, Zakonu o visokem šolstvu, Zakonu o Radioteleviziji Slovenija itd.)

 

 

č) Seznam predlogov predpisov:

Organ ne načrtuje novih predpisov.

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih:

 

Seznam:

 

- Strategija odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

- Akcijski načrt sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini

- Akcijski načrt sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu

- Strategija Vlade Republike Slovenije o sodelovanju med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020

 

(vse direktne povezave na besedila najdete tudi v rubriki "Zakonodaja in dokumenti").

 

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

 

Vrste postopkov:

- javni razpis za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v zamejstvu in po svetu,

- nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temi Slovenci v zamejstvu in Slovenci v izseljenstvu,

- upravni postopek pridobitve statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva (Zakon o odnosih RS s Slovencu zunaj njenih meja),

- upravni postopek pridobitve posebne trajne priznavalnine za učitelje slovenskega dopolnilnega pouka (Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka).

 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja Urad:

Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

g)  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Organ ne upravlja zbirk podatkov.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

 

 Neposreden dostop:

Prosilci lahko do informacij javnega značaja dostopajo po elektronski poti. Veliko uporabnih informacij se nahaja na internetu, in sicer na spletnem naslovu http://www.uszs.gov.si. Katalog informacij javnega značaja je na voljo tudi v pisni obliki pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja.

Dostop na podlagi posebne zahteve:

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Urada ali na svetovanem spletu, vam bo Urad posredoval na vašo zahtevo. Vse zahteve za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo se naslovijo na naslov:

 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Erjavčeva 15, Ljubljana

Fax: 01/230 80 17

elektronski naslov: urad.slovenci(at)gov.si

 

 

Obravnavanje zahtev za dostop do informacij javnega značaja ali zahtev za njihovo ponovno uporabo in podajanje informacij javnega značaja se bo izvrševalo v skladu s predpisi, ki urejajo področje informacij javnega značaja.

 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Informacije javnega značaja na spletu so na voljo tudi v tekstovni obliki.

Prosilci pa se lahko zglasijo tudi osebno na Uradu, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

 

4. Stroškovnik

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja so urejeni v 16., 17. in 18. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

 

Kontaktni podatki slovenskih društev in organizacij v zamejstvu in po svetu

Vprašanja v zvezi z možnostjo pridobivanja javnih finančnih sredstev za dejavnosti Slovencev v zamejstvu in po svetu ter rezultati javnih razpisov Urada