Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Predstavljamo vam temeljne pravne akte z delovnega področja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu:

 

 

 

 

 

 

Ustava Republike Slovenije, Resolucije in Strategije

5. člen Ustave RS

Resolucija o odnosih s Slovenci po svetu

Resolucija o položaju slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov RS

Strategija odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

Strategija vlade Republike Slovenije o sodelovanju med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 (sprejeta na Vladi RS, dne 5. maja 2011)

 

 

Zakonski pravni akti

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Ur.l.RS, št. 43/06, 76/10)

 

Podzakonski pravni akti

Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Uredba o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije

Uredba o trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

 

Mednarodni pravni akti

Zakon o ratifikaciji evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Zakon o ratifikaciji okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin

Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji

 

Pomembni dokumenti

Akcijski načrt sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini z dne 7.12.2009

Dopolnjen Akcijski načrt sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in drugii vrhunskimi strokovnjaki v tujini z dne 31.1.2011 (z dopolnitvijo so bile narejene manjše dopolnitve, ki bistveno ne posegajo v vsebino akcijskega načrta z dne 7.12.2009)

Akcijski načrt sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu, 2010

Dopolnjen Akcijski načrt sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu z dne 28.1.2011 (dopolnjena verzija je bila pripravljena na osnovi javne razprave o ukrepih Urada za okrepitev sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu)

- Priloga k akcijskemu načrtu MLADI