Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN AVTOHTONO SLOVENSKO NARODNO SKUPNOSTJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH NA PODROČJU GOSPODARSTVA DO LETA 2020 ZA LETO 2015

1. UVOD

 

Strategija sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 (v nadaljevanju Strategija) določa, da posebno delovno telo sprejema letna poročila o izvajanju strategije, napredku in problemih, ki so se pri tem pojavili, ter razpravlja in o tem poroča.

 

 

2. IZVEDENE DEJAVNOSTI

 

I. Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

 

Sodelovanje pri vseh skupnih projektih drugih gospodarskih ustanov Slovencev zunaj RS, sofinanciranje njihovih dejavnosti, organizacijska pomoč; dopolnjevanje spletnega poslovnega imenika na spletni strani Urada.

Urad je v letu 2015 organiziral poslovno konferenco Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva v Murski Soboti 14. in 15. aprila 2015. Konferenca je bila posvečena regionalnemu čezmejnemu povezovanju avstrijske Štajerske, madžarskega Porabja, severovzhodne Hrvaške in slovenskega podjetništva v teh regijah s Pomurjem.

 

 

II. SGZ Celovec

 

Redno delovanje Slovenske gospodarske zveze se lahko razdeli na naslednje vsebinske sklope:

a.)    krepitev gospodarstva na dvojezičnem območju avstrijske Koroške,

b.)    čezmejno gospodarsko povezovanje in izvajanje Strategije sodelovanja med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020

c.)    izvajanje dejavnosti Slovenskega poslovnega kluba (SPK) za SPIRIT Slovenija,

d.)    izvajanje projektov Evropskega teritorialnega sodelovanja SI – AT

 

Redno delovanje se v posameznih letih ne razlikujejo bistveno, spreminjajo se le težišča glede na potrebe in stanje v gospodarstvu.

Leta 2015 smo imeli do konca leta ca. 190 terminov, ki se močno razlikujejo, od udeležb na prireditvah, obiskov razstavljavcev iz RS na celovških sejmih, sestankov, kjer smo aktivno sodelovali s pripravljenim gradivom do celodnevnih ali večdnevnih poslovnih dogodkov, ki smo jih sami organizirali. Tudi za 2016 računamo z enakim številom terminov, ca. 200 terminov na leto, saj je v večini teh dogodkov tako, da se odzovemo na aktualno stanje in aktualne potrebe (glej priloga 1). Pri tem pa niso navedeni naši nešteti interni sestanki in seje odbornikov ter obvezna vsakoletna klavzura SGZ.

Izpostavili bi samo dva veledogodka:

- 18.05.2015 Slovenski dan na Dunaju

Z obiskom gospodarskega ministra Počivalška pri avstrijskem gospodarskem ministu in pri predsedniku avstrijske gospodarske zbornice ter večerno prireditvijo v Novomatic Formumu, kjer sta bila gosta Maraaya in Tina Maze.

- 23.11.2015 Gospodarski kongres PotentiAlpeAdria15 v Casineum Velden, Vrba

Ta izredno odmeven dogodek, na katerem je nastopil 24 predavateljev iz treh držav in ki se ga je udeležilo nad 200 gostov in petih držav, je nakazal gospodarski potencial naše regije in pomen čezmejnega gospodarskega sodelovanja.

Leta 2015 smo imeli do konca leta 270 povpraševanj iz Slovenije in 57 poslovnih sestankov. Za leto 2016 računamo s povečanjem tega števila na ca. 500 povpraševanj in 100 poslovnih sestankov.

Za leta 2016 pripravljamo nekaj večjih dogodkov, od gospodarske konference v Vipovžah meseca maja, predstavitev slovenskega gospodarstva na Dunaju (v sodelovanju z ambasado RS na Dunaju) do mesečnih predstavitev slovenskih podjetnikov (v sodelovanju z generalnim konzulatom RS v Celovcu).

a.) Krepitev gospodarstva na dvojezičnem območju avstrijske Koroške in skrb za člane

Osnovni namen Slovenske gospodarske zveze je bil in je krepitev gospodarstva na dvojezičnem območju avstrijske Koroške, saj gospodarska neodvisnost krepi samozavest manjšine in ji omogoča, da lažje ohranja svojo etnično in jezikovno identiteto. Gospodarstvo na dvojezičnem območju bo pa močno le, če nam bo uspelo ustvariti pozitivno vzdušje za naseljevanje podjetij na tem območju in prepričati poslovneže, da izkoristijo priložnost, ki se jim ponuja zaradi lege ob meji s Slovenijo in poznavanjem jezika in kulture sosednjih narodov. V ta namen bo Slovenska gospodarska zveza kot krovna gospodarska struktura koroških Slovencev v letu 2016 izvajala sledeče aktivnosti:

- Zastopanje in zavzemanje za slovensko manjšinsko gospodarstvo v Avstriji in Sloveniji

SGZ se bo tudi v letu 2016 zavzemala za manjšinsko gospodarstvo na raznih državnih in nedržavnih ravneh. Sem sodi sodelovanje z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, delovnimi telesi v Državnem zboru RS in državnem svetu RS ter z ustreznimi odbori avstrijskega zveznega parlamenta ter koroškega deželnega zbora. Prav tako bo SGZ tesno sodelovala z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter njenimi obmejnimi območnimi zbornicami, s Trgovinsko zbornico Slovenije, z Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve (Gospodarsko diplomacijo) ter z obmejnimi regionalnimi razvojnimi agencijami na obeh straneh meje ter relevantnimi ministrstvi.

- Pomoč članom

S svojimi kontakti, izkušnjami in znanji bo SGZ pomagala svojim članom pri iskanju poslovnih partnerjev, vzpostavljanju kontaktov, razvijanju poslovnih načrtov in poslovnem svetovanju.

SGZ bo prirejala razna izobraževalna predavanja ter strokovne delavnice.

- Obveščanje o dogodkih in novostih v gospodarstvu

SGZ redno pripravlja članke o gospodarskih temah za tiskane medije Novice, Moja Slovenija, Gorenjski glas, Primorski dnevnik, redno pripravljamo podatke in intervjuje za Finance, Kanal A, Siol in spletni portal slovenci.si. Obveščamo slovenski spored ORF, ter na svoji spletni strani in v skupini SGZ v komunikacijskem omrežju Facebook obveščamo člane in uporabnike o merodajnih novostih.

- Udeležba na sejmih

Kot vsa leta tudi za 2016 načrtujemo udeležbo na sejmih v Republiki Sloveniji. Na stojnici SGZ predstavljamo manjšinsko gospodarstvo in turizem in povečujemo vedenje o Slovencih na avstrijskem Koroškem.

 

- Promoviranje podjetništva med mladimi

Z ustanovitvijo SGZmladine je SGZ naredila pomemben korak za osveščanje mladine o pomenu gospodarstva. SGZmladina je tista, ki je začela prebujati start-up sceno na Koroškem, se povezovati z mladimi gospodarskimi organizacijami v Avstriiji in Sloveniji (Start-up Slovenija, tehnološkli parki, Zavod Ypsilon). 2016 bo SGZmladina organizirala že 4. Tedx dogodek v Celovcu, ter z Junge Wirtschaft Kärnten čezmejni start-up weekend Alpe Adria Life.

b.) Čezmejno gospodarsko povezovanje in izvajanje Strategije sodelovanja med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020

Gospodarstvo na dvojezičnem območju avstrijske Koroške se ne bo moglo razvijati brez čezmejnega povezovanja. Pomena poslovnega povezovanja se zaveda tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, saj je leta 2010 začel pripravljati Strategijo sodelovanja med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020. Tudi za leto 2016 načrtujemo:

- Sodelovanje pri pripravi načrta dela

Kot član ožjega delovnega omizja bomo sodelovali pri pripravi načrta dela in se udleževali sestankov na sedežu USZS, pri tem pa bomo vključevali slovensko narodno skupnost v izvajanje strategije. Sodelovali in izvedli bomo vse naše obveznosti, ki jih bomo določili v programu dela.

- Sodelovanje pri izvajanju dogodkov Urada

Kot že prejšnja leta bomo tudi 2016 sodelovali in pomagali pridobivati udeležence-podjetnike pri dogodkih Povezovanje lokalnega podjetništva v RS z uspešnimi zamejskimi podjetniki in drugih dogodkov na pobudo Urada, kot na primer Dobrodošli doma.

V sodelovanju z Uradom načrtujemo gospodarsko konferenco, ki bo maja 2016 na Gradu Vipovže.

- Sodelovanje z gospodarskimi organizacijami na Hravškem, Madžarskem in v Italiji

Skupaj z našimi partnerskimi organizacijami bomo pripravili dogodke o perečih temah, ki se tičejo nas vseh (npr. financiranje, odpravo administrativnih težav pri evrospkih projektih...). Skupaj bomo razvijali čezmejne in transnacionalne projekte.

c.) Izvajanje dejavnosti Slovenskega poslovnega kluba (SPK)

Vsako leto od leta 2008 dalje izvajamo dejavnost Slovenskega poslovnega kluba v tujini po pogodbi s Spirit Slovenija, Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja in investicij. Na podlagi letne pogodbe smo zadolženi za pomoč podjetjem iz RS pri širitvi njihove dejavnosti na avstrijski trg ter obveščanje javnosti o poslovnih priložnostih v Avstriji.

Vsekakor se bo SGZ tudi leta 2016 prijavila na razpis, saj je ta dejavnost ena naših težišč delovanja. Naš cilj je, da to dejavnost razširimo, da postanemo ali vstopna točka (one-stop-shop) za mala in srednja podjetja iz RS, ki želijo vstopiti na avstrijski trg, ali predstavništvo slovenskega gospodarstva.

d.) Izvajanje projektov Operativnega programa Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014–2020 in Italija – Avstrija 2014-2020

SGZ je edina organizacija koroških Slovencev, ki razvija in kot vodilni partner izvaja gospodarske projekte. Naši projekti imajo cilj povečanja konkurenčne sposobnosti MSP, blagovne menjave med Slovenijo in Avstrijo in regionalnega razvoja na obmejnem pasu Karavank, ki je ogrožen zaradi odseljevanja mladih in bega možganov v urbana središča. Naš cilj je ozavestiti mlade za poslovne priložnosti na dvojezičnem ozemlju, kombinirano z kakovostjo življenja, da se vračajo domov in začnejo z gospodarsko dejavnostjo.

Za novo finančno obdobje 2014-2020 pripravljamo več projektov, vložili smo štiri projekte. Opis projektov je v datoteki »Pregled projektov«.

1.)     Projekt Creative milieus

2.)     Projekt Connect SME Plus

3.)     Projekt BIZ-DEV

4.)     Projekt WISH

 

 

III.  SDGZ Trst

 

Delovanje v dveh smereh: neposredna dejavnost v funkciji članstva (okrog 450 podjetij iz tržaške, goriške in videmske pokrajine), povezovanje med gospodarstvoma dežele FJK in Slovenije. Dejavnost v funkciji članstva je organizirana po sistemu italijanskih stanovskih organizacij. le, da SDGZ kot manjšinsko združenje povezuje več različnih sektorjev dejavnosti, ki bi jih v vse-italijanskem prostoru zastopale avtonomne organizacije. Združenje je organizirano v petih sekcijah (obrtništvo, trgovina na drobno, zunanja trgovina in storitve, gostinstvo, prosti poklici). Kot skupna organizacija zastopa interese celotnega slovenskega gospodarskega ambienta v odnosu z Avtonomno deželo FJK, s Trgovinskimi zbornicami, pristojnimi organi, krajevnimi upravami, ipd, posamezne sekcije pa izvajajo vrsto aktivnosti, od promocijskih pobud sektorske narave do strokovnega izobraževanja in obveščanja članstva ob spremembah zakonodaje in drugih novostih, ki pogojujejo dejavnost podjetij.

SDGZ je organizacija, ki lahko primerno usmerja pomemben del italijanskih investicij v Sloveniji z upoštevanjem slovenskih nacionalnih interesov, obenem pa ima strukturo, ki že spremlja vrsto slovenskih podjetij na italijanskem tržišču, kjer jim nudi podporo v slovenskem jeziku.

 

Najpomembnejše izvedene aktivnosti v času 01.01.2015 – 21.11.2015

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 1

-          datum izvedbe: 01.01.2015 – 30.10.2015 – Ljubljana, Trst, Milan

-          opis: Priprave in izvedba dejavnosti za Expo

-          doseženi rezultati in učinki: Razpoznavnost slovenskega gospodarstva, možnost prodora na italijansko tržišče, možnost italijanskih investicij v Sloveniji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora podjetjem in inštitucijam

-           

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 2 

-          udeleženci: podjetja, včlanjena v SDGZ

-          datum izvedbe: 26.02.2015 - Opčine

-          opis: Predavanje o energetiki 

-          doseženi rezultati in učinki: osveščenje podjetij o novih prijemih glede energetike

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem, dodatna izobraževanja

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 3  

-          udeleženci: podjetja, včlanjena v SDGZ

-          datum izvedbe: 02.03.2015 - Zgonik

-          opis: Predavanje o marketingu z uporabo socialnih omrežij 

-          doseženi rezultati in učinki: izobraževanje članstva glede novih prijemov pri marketingu

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem, dodatna izobraževanja

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 4 

-          udeleženci: Andrej Šik (SDGZ), Mojca Osojnik in Ante Milevoj (GZS)

-          datum izvedbe: 02.03.2015 - Zgonik

-          opis: Srečanje o podpori članom GZS na italijanskem tržišču 

-          doseženi rezultati in učinki: izobraževanje članstva glede novih prijemov pri marketingu

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem, dodatna izobraževanja

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 5  

-          udeleženci: podjetja, včlanjena v SDGZ, podjetja na teritoriju

-          datum izvedbe: 16.03.2015 - Sovodnje

-          opis: Soorganizacija predavanja o poslovanju s tujino, plačilnih sredstvih in garancijah za proizvodna in posredniška podjetja 

-          doseženi rezultati in učinki: izobraževanje članstva glede poslovanja s tujino

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem, dodatna izobraževanja

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 6 

-          udeleženci: italijanska in slovenska podjetja

-          datum izvedbe: 28.03.2015 – Videm - Udine

-          opis: Priprava pri soorganizaciji, intervju DRM Sežana in udeležba na B2B dogodku Matching Day 2015 

-          doseženi rezultati in učinki: poslovna srečanja med podjetji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem pri čezmejnem poslovanju

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 7

-          udeleženci: člani SDGZ, novinarji

-          datum izvedbe: 20.04.2015 - Bilčovs

-          opis: Predstavitev Okusov Krasa 2015 v Avstriji v sodelovanju s SGZ Celovec 

-          doseženi rezultati in učinki: razpoznavnost pobude na zanimivem avstrijskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: nadaljna promocija pobude

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 8

-          udeleženci: člani SDGZ, podjetja, novinarji

-          datum izvedbe: 15.05.2015 – Expo Milan

-          opis: Predstavitev Okusov Krasa 2015 na Expoju v Milanu in organizacija manjšinskega dne 

-          doseženi rezultati in učinki: razpoznavnost pobude na širšem italijanskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: nadaljna promocija pobude

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 9

-          udeleženci: Andrej Šik in Borut Sardoč (SDGZ), Občina Postojna, SVRK

-          datum izvedbe: 20.05.2015 – SVRK Štanjel

-          opis: Srečanje o centru za pirolizo v Postojni 

-          doseženi rezultati in učinki: spoznavanje možnosti investicij za italijanske subjekte

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: iskanje partnerjev

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 10 

-          udeleženci: Andrej Šik, Borut Sardoč, podjetja, zainteresirana za italijansko tržišče

-          datum izvedbe: 27.05.2015 – GZS Ljubljana

-          opis: B2B GZS – Poslovanje v Italiji 

-          doseženi rezultati in učinki: informiranje slovenskih podjetij o delovanju na italijanskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 11 

-          udeleženci: Andrej Šik in Nicola Tenze (SDGZ), Branko Meh in Danijel Lamperger (OZS)

-          datum izvedbe: 03.06.2015 – Trst

-          opis: Srečanje SDGZ-OZS – Predsednika in direktorja 

-          doseženi rezultati in učinki: sporazum o podpori slovenskim obrtnim podjetjem na italijanskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 12

-          udeleženci: Minister Židan, Spirit, So.Ge.Mi, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Obisk ministra Židana pri Mercati Generali di Milano 

-          doseženi rezultati in učinki: obisk največjega agroživilskega logističnega centra v Italiji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 13

-          udeleženci: Minister Židan, državni sekretar Cantarutti, Spirit, Coop Food Italia, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Obisk ministra Židana in državnega sekretarja Cantaruttija v supermarketu bodočnosti Coop na Expu 

-          doseženi rezultati in učinki: vzpostavitev zvez med Coop in slovenskimi inštitucijami

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 14

-          udeleženci: Minister Židan, državni sekretar Cantarutti, veleposlanik Mirošič, Spirit, So.Ge.Mi, Coop Food Italia, Coop Nordest, Vega, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Soorganizacija delovne večerje 

-          doseženi rezultati in učinki: vzpostavitev zvez med slovenskimi inštitucijami in največjimi italijanskimi trgovskimi verigami

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji ter prodor slovenskih agroživilskih podjetij na italijansko tržišče

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 15

-          udeleženci: GZS, SO.Ge.Mi, SDGZ

-          datum izvedbe: 19.06.2015 – Milan

-          opis: Obisk Mercati Generali di Milano s strani agroživilskih podjetij GZS 

-          doseženi rezultati in učinki: vzpostavitev zvez med slovenskimi inštitucijami in največjimi italijanskimi trgovskimi verigami

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji ter prodor slovenskih agroživilskih podjetij na italijansko tržišče

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 16 

-          udeleženci: slovenski in italijanski kamnoseki

-          datum izvedbe: 21.06.2015 – Pliskovica

-          opis: Soorganizacija Festivala kamna 

-          doseženi rezultati in učinki: čezmejno sodelovanje na področju kamnoseštva in promocije tipičnega kraškega poklica in proizvodov

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje pri skupnih pobudah in projektih

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 17

-          udeleženci: slovenski in italijanski krojači

-          datum izvedbe: 26.-27.06.2015 – Grad Socerb

-          opis: Soorganizacija modne revije Noč pod zvezdami 

-          doseženi rezultati in učinki: razpoznavnost pobude v Italiji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje italijanskih krojačev ter razpoznavnost slovenske mode na italijanski strani

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 18

-          udeleženci: podjetja, včlanjena v SDGZ

-          datum izvedbe: 06.07.2015 – Zgonik

-          opis: Predavanje o marketingu z uporabo socialnih omrežij 

-          doseženi rezultati in učinki: izobraževanje podjetij o novih prijemih pri marketingu

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem in nadaljna izobraževanja

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 19 

-          udeleženci: OOZ Sežana, Aries, SDGZ

-          datum izvedbe: 14.07.2015 – Trst

-          opis: Srečanje o sodelovanju na področju sejemskih prireditev 

-          doseženi rezultati in učinki: Kontakti in izmenjava izkušenj in potreb

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: skupne sejemske pobude na Tržaškem in Primorskem

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 20

-          udeleženci: podjetja, včlanjena v SDGZ

-          datum izvedbe: 20.07.2015 – Zgonik

-          opis: Predavanje o web-marketingu Google AdWords 

-          doseženi rezultati in učinki: izobraževanje podjetij o novih prijemih pri marketingu

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem in nadaljna izobraževanja

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 21

-          udeleženci: podjetja, včlanjena v SDGZ in italijanska podjetja

-          datum izvedbe: 08.-13.09.2015 – Celje

-          opis: Udeležba na Mednarodnem obrtnem sejmu 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija dejavnosti, informiranje slovenskih podjetij o delovanju na italijanskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 22

-          udeleženci: podjetja, včlanjena v SDGZ in italijanska podjetja

-          datum izvedbe: 10.09.2015 – Celje

-          opis: Priprava pri soorganizaciji B2B dogodka OZS in udeležba 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija slovenskih podjetij in čezmejnega sodelovanja

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 23

-          udeleženci: SDGZ

-          datum izvedbe: 18.-20.09.2015 – Trst

-          opis: Slofest – predstavitev dejavnosti slovenske manjšin v Trstu 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija dejavnosti, informiranje italijanskih podjetij o delovanju na slovenskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 24 

-          udeleženci: SDGZ

-          datum izvedbe: 07.-10.10.2015 – Trst

-          opis: Barcolana 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija dejavnosti, informiranje italijanskih podjetij o delovanju na slovenskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 25

-          udeleženci: SDGZ, Spirit, Idea 3, slovenski živilci

-          datum izvedbe: 12.10.2015 – Ljubljana

-          opis: Izobraževanje o italijanskem tržišču za slovenska agroživilska podjetja

-          doseženi rezultati in učinki: priprava slovenskih podjetij za nastop v Italiji in za sestanek z italijanskimi odjemalci 22. 10.2015

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 26

-          udeleženci: gostinci SDGZ, Spirit, Konzulat

-          datum izvedbe: 15.10.2015 – Expo Milan

-          opis: Predstavitev Okusov Krasa italijanskim medijem

-          doseženi rezultati in učinki: promocija slovenskega gospodasrtva v širšem italijanskem okolju

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: nadaljne promocijske aktivnosti

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 27

-          udeleženci: gostinci SDGZ

-          datum izvedbe: 01.05.-08.11.2015 – Trst

-          opis: Okusi Krasa 2015

-          doseženi rezultati in učinki: promocija podjetij in lokalnega turizma

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: dodatne aktivnosti

 

§         ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA – POBUDA 28

-          udeleženci: gostinci SDGZ, Spirit, Idea 3, slovenski živilci, italijanski odjemalci

-          datum izvedbe: 22.10.2015 – Ljubljana

-          opis: B2B srečanje med slovenskimi agroživilskimi ponudniki in italijanskimi odjemalci

-          doseženi rezultati in učinki: seznanitev italijanskih odjemalcev z kvaliteto slovenske ponudbe

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         ORGANIZACIJA PREDSTAVITVE POTENCIALNIM TUJIM NEPOSREDNIM INVESTITORJEM – POBUDA 1

-          datum izvedbe: 01.01.2015 – 30.10.2015 – Ljubljana, Trst, Milan

-          opis: Priprave in izvedba dejavnosti za Expo

-          doseženi rezultati in učinki: Razpoznavnost slovenskega gospodarstva, možnost prodora na italijansko tržišče, možnost italijanskih investicij v Sloveniji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora podjetjem in inštitucijam

 

§         ORGANIZACIJA PREDSTAVITVE POTENCIALNIM TUJIM NEPOSREDNIM INVESTITORJEM – POBUDA 6

-          udeleženci: italijanska in slovenska podjetja

-          datum izvedbe: 28.03.2015 - Udine

-          opis: Priprava pri soorganizaciji, intervju DRM Sežana in udeležba na B2B dogodku Matching Day 2015 

-          doseženi rezultati in učinki: poslovna srečanja med podjetji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem pri čezmejnem poslovanju

 

§         ORGANIZACIJA PREDSTAVITVE POTENCIALNIM TUJIM NEPOSREDNIM INVESTITORJEM – POBUDA 9

-          udeleženci: Andrej Šik in Borut Sardoč (SDGZ), Občina Postojna, SVRK

-          datum izvedbe: 20.05.2015 – SVRK Štanjel

-          opis: Srečanje o centru za pirolizo v Postojni 

-          doseženi rezultati in učinki: spoznavanje možnosti investicij za italijanske subjekte

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: iskanje partnerjev

 

§         ORGANIZACIJA PREDSTAVITVE POTENCIALNIM TUJIM NEPOSREDNIM INVESTITORJEM – POBUDA 12

-          udeleženci: Minister Židan, Spirit, So.Ge.Mi, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Obisk ministra Židana pri Mercati Generali di Milano 

-          doseženi rezultati in učinki: obisk največjega agroživilskega logističnega centra v Italiji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji

 

§         ORGANIZACIJA PREDSTAVITVE POTENCIALNIM TUJIM NEPOSREDNIM INVESTITORJEM – POBUDA 13

-          udeleženci: Minister Židan, državni sekretar Cantarutti, Spirit, Coop Food Italia, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Obisk ministra Židana in državnega sekretarja Cantaruttija v supermarketu bodočnosti Coop na Expu 

-          doseženi rezultati in učinki: vzpostavitev zvez med Coop in slovenskimi inštitucijami

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji

 

§         ORGANIZACIJA PREDSTAVITVE POTENCIALNIM TUJIM NEPOSREDNIM INVESTITORJEM – POBUDA 14

-          udeleženci: Minister Židan, državni sekretar Cantarutti, veleposlanik Mirošič, Spirit, So.Ge.Mi, Coop Food Italia, Coop Nordest, Vega, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Soorganizacija delovne večerje 

-          doseženi rezultati in učinki: vzpostavitev zvez med slovenskimi inštitucijami in največjimi italijanskimi trgovskimi verigami

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji ter prodor slovenskih agroživilskih podjetij na italijansko tržišče

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 1

-          datum izvedbe: 01.01.2015 – 30.10.2015 – Ljubljana, Trst, Milan

-          opis: Priprave in izvedba dejavnosti za Expo

-          doseženi rezultati in učinki: Razpoznavnost slovenskega gospodarstva, možnost prodora na italijansko tržišče, možnost italijanskih investicij v Sloveniji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora podjetjem in inštitucijam

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 6

-          udeleženci: italijanska in slovenska podjetja

-          datum izvedbe: 28.03.2015 - Udine

-          opis: Priprava pri soorganizaciji, intervju DRM Sežana in udeležba na B2B dogodku Matching Day 2015 

-          doseženi rezultati in učinki: poslovna srečanja med podjetji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem pri čezmejnem poslovanju

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 7

-          udeleženci: člani SDGZ, novinarji

-          datum izvedbe: 20.04.2015 - Bilčovs

-          opis: Predstavitev Okusov Krasa 2015 v Avstriji v sodelovanju s SGZ Celovec 

-          doseženi rezultati in učinki: razpoznavnost pobude na zanimivem avstrijskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: nadaljna promocija pobude

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 8 

-          udeleženci: člani SDGZ, podjetja, novinarji

-          datum izvedbe: 15.05.2015 – Expo Milan

-          opis: Predstavitev Okusov Krasa 2015 na Expoju v Milanu in organizacija manjšinskega dne 

-          doseženi rezultati in učinki: razpoznavnost pobude na širšem italijanskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: nadaljna promocija pobude

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 12 

-          udeleženci: Minister Židan, Spirit, So.Ge.Mi, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Obisk ministra Židana pri Mercati Generali di Milano 

-          doseženi rezultati in učinki: obisk največjega agroživilskega logističnega centra v Italiji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 13 

-          udeleženci: Minister Židan, državni sekretar Cantarutti, Spirit, Coop Food Italia, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Obisk ministra Židana in državnega sekretarja Cantaruttija v supermarketu bodočnosti Coop na Expu 

-          doseženi rezultati in učinki: vzpostavitev zvez med Coop in slovenskimi inštitucijami

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 14 

-          udeleženci: Minister Židan, državni sekretar Cantarutti, veleposlanik Mirošič, Spirit, So.Ge.Mi, Coop Food Italia, Coop Nordest, Vega, SDGZ

-          datum izvedbe: 18.06.2015 – Milan

-          opis: Soorganizacija delovne večerje 

-          doseženi rezultati in učinki: vzpostavitev zvez med slovenskimi inštitucijami in največjimi italijanskimi trgovskimi verigami

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji ter prodor slovenskih agroživilskih podjetij na italijansko tržišče

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 15 

-          udeleženci: GZS, SO.Ge.Mi, SDGZ

-          datum izvedbe: 19.06.2015 – Milan

-          opis: Obisk Mercati Generali di Milano s strani agroživilskih podjetij GZS 

-          doseženi rezultati in učinki: vzpostavitev zvez med slovenskimi inštitucijami in največjimi italijanskimi trgovskimi verigami

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje in investicije v Sloveniji ter prodor slovenskih agroživilskih podjetij na italijansko tržišče

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 17 

-          udeleženci: slovenski in italijanski krojači

-          datum izvedbe: 26.-27.06.2015 – Grad Socerb

-          opis: Soorganizacija modne revije Noč pod zvezdami 

-          doseženi rezultati in učinki: razpoznavnost pobude v Italiji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: sodelovanje italijanskih krojačev ter razpoznavnost slovenske mode na italijanski strani

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 29

-          udeleženci: tržaški obrtniki

-          datum izvedbe: 11.09.2015 – Celje

-          opis: Organizacija obiska tržaških obrtnikov na sejmu MOS v Celju

-          doseženi rezultati in učinki: razpoznavnost pobude v Italiji

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: povečano čezmejno sodleovanje, udeležba italijanskih obrtnikov na naslednjih izvedbah MOSa

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 23 

-          udeleženci: SDGZ

-          datum izvedbe: 18.-20.09.2015 – Trst

-          opis: Slofest – predstavitev dejavnosti slovenske manjšin v Trstu 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija dejavnosti, informiranje italijanskih podjetij o delovanju na slovenskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 24 

-          udeleženci: SDGZ

-          datum izvedbe: 07.-10.10.2015 – Trst

-          opis: Barcolana 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija dejavnosti, informiranje italijanskih podjetij o delovanju na slovenskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 26 

-          udeleženci: gostinci SDGZ, Spirit, Konzulat

-          datum izvedbe: 15.10.2015 – Expo Milan

-          opis: Predstavitev Okusov Krasa itaijanskim medijem

-          doseženi rezultati in učinki: promocija slovenskega gospodasrtva v širšem italijanskem okolju

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: nadaljne promocijske aktivnosti

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 27 

-          udeleženci: gostinci SDGZ

-          datum izvedbe: 01.05.-08.11.2015 – Trst

-          opis: Okusi Krasa 2015

-          doseženi rezultati in učinki: promocija podjetij in lokalnega turizma

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: dodatne aktivnosti

 

§         PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – POBUDA 28 

-          udeleženci: gostinci SDGZ, Spirit, Idea 3, slovenski živilci, italijanski odjemalci

-          datum izvedbe: 22.10.2015 – Ljubljana

-          opis: B2B srečanje med slovenskimi agroživilskimi ponudniki in italijanskimi odjemalci

-          doseženi rezultati in učinki: seznanitev italijanskih odjemalcev z kvaliteto slovenske ponudbe

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         INDIVIDUALNO SVETOVANJE SLOVENSKIM IN TUJIM PODJETJEM

-          seznam individualnih svetovanj.

-          izvajalec aktivnosti in število porabljenih ur: Andrej Šik 323 ur (16 ur maj, 45 ur junij, 62 ur julij, 45 ur avgust, 75 ur september, 80 ur oktober), Urška Ota 155 ur (5 ur januar, 10 ur februar, 20 ur marec, 32 ur maj, 50 ur junij, 28 ur julij, 10 ur september)

 

§         PROMOCIJA KLUBA – POBUDA 21 

-          udeleženci: podjetja, včlanjena v SDGZ in italijanska podjetja

-          datum izvedbe: 08.-13.09.2015 – Celje

-          opis: Udeležba na Mednarodnem obrtnem sejmu 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija dejavnosti, informiranje slovenskih podjetij o delovanju na italijanskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         PROMOCIJA KLUBA – POBUDA 23 

-          udeleženci: SDGZ

-          datum izvedbe: 18.-20.09.2015 – Trst

-          opis: Slofest – predstavitev dejavnosti slovenske manjšin v Trstu 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija dejavnosti, informiranje italijanskih podjetij o delovanju na slovenskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         PROMOCIJA KLUBA – POBUDA 24 

-          udeleženci: SDGZ

-          datum izvedbe: 07.-10.10.2015 – Trst

-          opis: Barcolana 

-          doseženi rezultati in učinki: promocija dejavnosti, informiranje italijanskih podjetij o delovanju na slovenskem tržišču

-          pričakovane prihodnje aktivnosti: podpora zainteresiranim podjetjem

 

§         DRUGE IZVEDENE AKTIVNOSTI

 

– POBUDA 31: 01.01.-31.12.2015 - Ponudbe in povpraševanja

– POBUDA 32: 01.01.-15.05.2015 - Posodobitev Brošur Poslovati v Italiji in Investire e

                                                       lavorare in Slovenia

– POBUDA 33: 12.01.2015 - Srečanje s Confcommercio glede Sklada FORTE

– POBUDA 34: 12.01.2015 - Srečanje z odbornikom Bolzonellom glede glede projekta

                                                Rilancimpresa FVG

– POBUDA 35: 12.01.2015 - Avdicija 2  Komisije FJK za gospodarstvo

– POBUDA 36: 28.01.2015 - Srečanje o kontrolah termičnih napeljavah Pokrajina Trst

– POBUDA 37: 03.02.2015 - Predstavitev dokumenta o gospodarstvu Občine Trst

– POBUDA 38: 04.02.2015 - Srečanje ZKB-SDGZ

– POBUDA 39: 23.02.2015 - Srečanje o gospodarstvu - Zbornica Gorica

– POBUDA 40: 23.02.2015 - Srečanje o kontrolah termičnih napeljavah Pokrajina Trst

– POBUDA 41: 26.02.2015 - Srečanje o problematikah čezmejnega prevoza odpadkov

                                                - Albo smaltitori

– POBUDA 42: 05.03.2015 - Srečanje o kontrolah termičnih napeljavah Pokrajina Trst

– POBUDA 43: 16.03.2015 - Srečanje o turističnem razvoju Občine Milje

– POBUDA 44: 17.03.2015 - SEPS KP - obisk pražarne in pivovarne

– POBUDA 45: 17.03.2015 - srečanje o izobraževanju mehatronikov - Confartigianato

                                               FVG

– POBUDA 46: 24.03.2015 - Srečanje z ministrom Žmavcem - Urad za Slovence v

                                                zamejstvu in po svetu

– POBUDA 47: 24.03.2015 - Srečanje o novih inštrumentih za prezadolžena podjetja

– POBUDA 48: 26.03.2015 - Konferenca BRIES

– POBUDA 49: 08.04.2015 - Deželno omizje za delo

– POBUDA 50: 09.04.2015 - Deželno omizje o socialnih blažilcih

– POBUDA 51: 13.04.2015 - Srečanje o izobraževanju mehatronikov na Deželi FJK

– POBUDA 52: 04.05.2015 - Srečanje s Confartigianato o konzorciju za energijo CAEM

– POBUDA 53: 12.05.2015 - Srečanje na italijanskem veleposlaništvu

– POBUDA 54: 29.06.2015 - Gospodarsko omizje Občine Trst

– POBUDA 55: 01.07.2015 - Srečanje z Občino Dolina

– POBUDA 56: 02.07.2015 - Vseslovensko srečanje

– POBUDA 57: 08.07.2015 - Srečanje SDGZ-KZ-SKGZ o teritoriju v turistične namene

– POBUDA 58: 13.06.2015 - Šimetič-Tommasi Sežana - reševanje problema pri

                                                čezmejnem poslovanju

– POBUDA 59: 13.07.2015 - Srečanje vodstva SDGZ s predsednikom Trgovinske

                                                zbornice Trst Paolettijem

– POBUDA 60: 15.07.2015 - Srečanje o projektih v  Novi Gorici - OOZ Nova Gorica,

                                               Ajdovščina in Sežana, GZS Nova Gorica

– POBUDA 61: 27.07.2015 - Srečanje na Konzulatu z odhajajočim veleposlanikom

                                               Mirošičem

– POBUDA 62: 28.07.2015 - OOZ Izola

– POBUDA 63: 30.07.2015 - Srečanje o kontrolah termičnih napeljavah Pokrajina Trst

– POBUDA 64: 04.08.2015 - RRC Koper za projekte

– POBUDA 65: 10.08.2015 - SDGZ-KZ-SKGZ-SSO Lampara

– POBUDA 66: 04.09.2015 - Obisk Expo za člane SDGZ

– POBUDA 67: 11.09.2015 - Konferenca Demokratske stranke o razvoju Krasa

– POBUDA 68: 17.09.2015 - Srečanje tržaške in goriške Trgovinske zbornice v Tržiču

– POBUDA 69: 28.09.2015 - Discover Trieste

– POBUDA 70: 05.10.2015 - Srečanje o izjavah o skladnosti napeljav na Občini Trst

– POBUDA 71: 05.10.2015 - Srečanj o razvoju teritorija na Občini Trst

– POBUDA 72: 07.10.2015 - Srečanje o izjavah o skladnosti napeljav na Občini Trst

– POBUDA 73: 09.10.2015 - 60 letnica SKGZ

– POBUDA 74: 14.10.2015 - Predstvaitev izkušenj SDGZ pri čezmejnem poslovanju na

                                                Open Days v Bruslju

– POBUDA 75: 17.10.2015 - Deželni kongres SKGZ

– POBUDA 76: 21.10.2015 - Obisk ministra Žmavca

– POBUDA 77: 06.11.2015 - Srečanje AllianzBank

– POBUDA 78: 09.11.2015 - OOZ Sežana-SDGZ za skupno turistično promocijo Krasa

– POBUDA 79: 10.11.2015 - Confindutria Gorica - Srečanje o novi zakonodaji o

                                                okoljskih kaznivih dejanjih

– POBUDA 80: 10.11.2015 - Dežela FJK Videm - Srečanje o finančnem zakonu Dežele

– POBUDA 81: 16.11.2015 - Strateški dan SDGZ

– POBUDA 82: 23.11.2015 - PotentiAlpeAdria Velden - Promocija v Italiji in prevodi

– POBUDA 83: 01.01-31.12.2015 - Sindikalna dejavnost v korist članstva in promocija

                                                          slovenskega gospodarstva

– POBUDA 84: 01.01.-31.12.2015 - Promocija včlanjenih podjetij na periodičnem

                                                           informatorju in spletnih straneh SDGZ

– POBUDA 85: 01.06.-31.12.2015 -     Včlanjevanje potencialnih interesentov v funkciji

                                                           obnove vodstva Zbornic v Trstu in v Gorici

 

 

 

 

 

IV. Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK)

 

Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra, je neprofitna javna gospodarska družba slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ki pripravlja in izvaja projekte programa čezmejnega sodelovanja. Deluje s podporo Generalnega konzulata RS v Monoštru. Več podatkov na spletni strani RASK http://www.szlovenvidek.hu.

 

Leta 2015 je Razvojna agencija Slovenska krajina končala z izvajanjem projekta vzpostavitve Slovenske vzorčne kmetije na Gornjem Seniku. Projekt je izrednega pomena za slovensko skupnost, saj je postal prostor druženja, ponuja trg za lokalne predelovalce in pridelovalce.

RASK je tudi leta 2015 nadaljevala s projektom »Program sodelovanja med MKGP in RASK za leto 2014«. Projekt je bil financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS (naknadno). Strokovno vodenje projekta opravlja Zavod za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maribor, RA opravlja organizacijsko delo za projekt v okviru česa so bile izvedene naslednja aktivnosti: delavnice s strokovnim vodenjem KGZ, delavnice v izvedbi Razvojne agencije ter udeležba na različnih srečanjih in sejmih.

Razvojna agencija je leta 2015 oddala zadnjo poročilo za evropski UPKAČ. Projekt Visokodebelni biseri je imel izredno velik pomen glede trajnostnega razvoja Porabja.

Konec leta 2015 smo začeli s projektnim delom. Nov razpis za čezmejno sodelovanje Slovenija- Madžarske 2014-2020 je bil objavljen proti koncu leta.

Razvojna agencija Slovenska krajina poskuša s svojim delom prispevati k ohranitvi identitete, maternega jezika in dvigu življenjskega standarda Slovencev v Porabju. Aktivno sodelujemo v različnih delavnih skupinah in forumih, ki so pomembni za slovensko narodno skupnost. Predstavnik RASK je v predsedstvu Leader skupine » Örség brez meja« ter v svetu Nacionalnega parka Örség. Na slovenski strani smo aktivni člani Delovnega telesa za sodelovanja med Republiko  Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva ter AGRO-SLOMAKA. 

V. EU korak

 

Društvo “EU korak” je bilo ustanovljeno 22. januarja 2013 s ciljem nadaljevati in razširiti delovanje Urada za Evropo – Reka v novi, ustreznejši pravni obliki. Društvo "EU korak" je naslednik Urada za Evropo - Reka, ki je nastal predvsem s ciljem, pomagati slovenski narodni manjšini na Hrvaškem pri iskanju in črpanju nepovratnih virov financiranja iz EU skladov in programov ter enake storitve ponuditi tudi drugim klientom.   

 

Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«, Murska Sobota, 14.-15. aprila 2015.

Na povabilo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu se je Marijana Košuta Banković udeležila nove Poslovne konference »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva« v Murski Soboti od 14.-15. aprila 2015., ki je bila nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu. Namen posveta v Murski Soboti je bil na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu. Društvo EU korak je prisotnim predstavilo svojo dejavnost, ki jo izvaja na Hrvaškem. Ravno tako se je EU korak udeležil B2B sestankov kjer je svetoval podjetnike iz Slovenije, tokrat predvsem iz pomurske regije.

 

Program Erasmus+: izvedba projekta mladinske izmenjave »Zaposli me, sosed!« in oddaja projektne prijave za mladinsko izmenjavo »Podjetni sosed«

Društvo EU korak je aprila l. 2014 na poziv za partnerstvo Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan (javni raziskovalni in izobraževalni center) iz Rakičana sodeloval na projektni prijavi z akronimom »Zaposli me sosed!«. Projekt je bil prijavljen na razpis evropskega programa Erasmus +, Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov. Pozitiven odgovor da je projekt potrjen za financiranje pridobili smo avgusta 2014. Projekt se je začel izvajati 1. oktobra 2014 in je trajal 13 mesecev (do 31. oktobra 2015).

V mescu juliju 2015 se je izvedla osrednja aktvnost projekta »Zaposli me, sosed«, mladinska izmenjava, ki je združila 40 mladih iz Hrvatske in Slovenije v mestu Rakičan, v Sloveniji. Glavni cilji projekta »Zaposli me sosed!« so se osredotočali na ozaveščenost in kvalitativno ter kvantitativno povečanje sposobnosti, znanj in kompetenc udeležencev za potrebe zaposlitve ter v spodbujanju neposredne razprave med mladimi ter strokovnjaki.

 

Glede na dober odziv mladih in pozitivne izkušnje organizacijskega tima mladinske izmenjave, koncem l. 2015 so se EU korak in partner RIS Dvorec Rakičan odločili na nadaljevanje dobre prakse in oddajo projekta mladinske izmenjave, ki naj bi se ukvarjala s problemom visoke nezaposlenosti ter mladima dala priložnost pridobitve in poglobitve številnih novih znanj in kompetenc v povezavi z razvojem podjetniške ideje ter spodbujanja kreativnosti in inovativnosti.  Tokrat se je projektu pridružil projektni partner iz Avstrije. Projekt »Podjetni sosed« je bil pozitivno ocenjen in predviden za izvedbo v l. 2016. v dvorcu Rakičan, v Sloveniji.

 

 

 

VI. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

 

 

V letu 2015 je večino poslovnega sodelovanja potekala z zamejskimi organizacijami v Avstriji in Italiji.

I. 1. Organizacija in izvedba 10 poslovnih srečanj v Sloveniji in tujini

- Avstrija, Gradec; gradbeništvo in obnovljivi viri energije

- Nemčija, Muenchen; obrt in podjetništvo

- Avstrija, Dunaj; gradbeništvo

- Nemčija, Stuttgart in Muenchen; gospodarska delegacija ob obisku Predsednika RS Boruta Pahorja

- Slovenija, Celje; poslovno srečanje v času 48. MOS, kovinska, plastična, lesna in elektro industrija

- Hrvaška, Pula; ladjedelništvo in navtika

- Avstrija, Dunaj; hrana in pijača

- Avstrija, Dunaj; strojegradnja

- Slovenija,  Celje;  kovinska in plastična industrija

- Slovenija, Ljubljana; gradnja, strojegradnja, IT, prehrana

 

I. 2. Organizacija in izvedba nastopa OZS na 48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju (MOS) Na 48. MOS smo omogočili brezplačni najem neopremljenega razstavnega prostora zamejskim organizacijam, za koriščenje katerega se je odločilo SDGZ Trst.

 

I. 3 Informiranje in svetovanje

Vsakodnevno informiranje in svetovanje podjetjem na temo javnega sofinanciranja investicijskih projektov, svetovanje s področja sofinanciranja raziskovalnih projektov na programih EU, iskanje in vključevanje v mednarodne konzorcije. Svetovanje na področju izvoza, tehnične in druge zakonodaje in standardizacije. Sprotno obveščanje podjetij o razpisih Slovenskega podjetniškega sklada, Ribniškega sklada in SPIRIT, javne agencije o sofinanciranju podjetniških projektov in projektih internacionalizacije.

 

 

 

VII. Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

 

 

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN RAZISKOVALNI PROJEKTI

 

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu  raziskovanja  migracij

Vrsta projekta: raziskovalni program.

Vodja: J. Žitnik Serafin.

Sodelavci: M. Gliha, J. Gombač, A. Kalc, M. Lukšič Hacin, Š. Marinšek, M. Milharčič Hladnik, J. Mlekuž, N. Rogelja, K. Toplak, M. A. Vižintin.

Obdobje trajanja: 1. 1. 2013–31. 12. 2016.

Programska skupina je v letu 2015 strnila svoja raziskovalna spoznanja v dveh znanstvenih monografijah (From Slovenia to Egypt in Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje). Raziskava se je posebej posvetila otroštvu v izseljenstvu, aleksandrinkam, družbenemu položaju in kulturni produkciji slovenskih izseljencev in priseljencev v Sloveniji, primerjalnim študijam ter teoretskim in metodološkim vprašanjem. Rezultati so bili med drugim predstavljeni v 9 izvirnih znanstvenih člankih, 17 samostojnih znanstvenih sestavkih v monografijah, 12 radijskih ali TV oddajah/dogodkih, dveh razstavah, štirih serijah predavanj na tujih univerzah ter 21 prispevkih na konferencah. V letu 2015 je programska skupina izdala dve številki znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands.  Tudi delo v okviru nacionalnih, mednarodnih in bilateralnih projektov raziskovalne skupine ter študijskih predmetov, ki so jih člani programske skupine izvajali v okviru svojih pedagoških dejavnosti, je izhajalo neposredno  iz programskih vsebin.

Na razpisu Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti v letu 2015 je bila izbrana dr. Marijanca Ajša Vižintin,  ki  pokriva  deficitarno področje edukacijskih ved in proučevanje slovenščine kot drugi/tuji jezik oziroma jezik okolja, nadgradila model medkulturne vzgoje in izobraževanja za neposredno implementacijo v okviru vzgojno-izobraževalnih projektov programske skupine.                 

 

Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov

Vrsta projekta: temeljni raziskovalni projekt.

Vodja: M. Drnovšek.

Sodelujoča ustanova: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Sodelavci: M. Gliha, J. Gombač, mag. Metka Lokar (do 31. 8. 2013), M. Lukšič Hacin, M. Vah Jevšnik, J. Žitnik Serafin; dr. Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja).

Obdobje trajanja:1. 7. 2011–30. 6. 2014, podaljšano do 31. 12. 2015.

V letu 2015 so se zaključila sledeča dela, ki so bila planirana za 2014 in iz objektivnih razlogov niso bila realizirana: digitalizacija razstave o dejavnosti slovenskih društev v drugih državah v prostoru Jugoslavije.

 

Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture

Vrsta projekta: temeljni raziskovalni projekt.

Vodja: J. Mlekuž.

Sodelujoči ustanovi: Inštitut za narodnostna vprašanja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Sodelavci: J. Gombač, M. Gliha, Š. Marinšek; dr. Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja); dr. Dimitrij Mlekuž (Filozofska fakulteta).

Obdobje trajanja:1. 7. 2011–30. 6. 2014, podaljšano do 31. 12. 2015.

Projektna skupina je preučevala vlogo materialne kulture v reprodukciji nacionalizma. Tega vprašanja se je lotila z raziskovanjem posameznih predmetov, ki imajo v imaginariju slovenskega nacionalizma posebno mesto – kranjske klobase, gibanice, vaške situle in harmonike. Rezultati so bili objavljeni v monografijah Klepetavi predmeti; Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih; Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti in v revijah Etnološka tribina, Zgodovina za vse, Glasnik SED, Časopis za novejšo zgodovino, Etnolog, Glasnik SANU, Narodna umjetnost, Annales,Dve domovini / Two Homelands in Časopis za kritiko znanosti. Leta 2016 ali 2017 bo kot rezultat projekta izšla monografija Jerneja Mlekuža z delovnim naslovom Ostrupljanje s klobaso. Slovenska zgodovina, kot jo pišejo packe kranjske klobase v časopisju. Rezultati projekta so bili leta 2015 izbrani kot izjemni znanstveni dosežek na področju kulturologije.

 

Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki

Vrsta projekta: temeljni raziskovalni projekt.

Vodja: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Sodelavki z ISIM: M. Lukšič Hacin, M. Milharčič Hladnik.

Sodelujoči ustanovi: Univerza v Novi Gorici, Pedagoški inštitut.

Obdobje trajanja:1. 7. 2011–30. 6. 2014, podaljšano do 15. 3. 2015.

Namen raziskave je osvetliti procese slovenskega nacionalnega samooblikovanja v transzgodovinski perspektivi, ki upošteva asimetrično spolno udeležbo pri formuliranju slovenske nacionalne ideje in zgodovinskem konstruiranju kolektivnih kulturnih in družbenih samoreprezentacij naroda. Na ISIM ZRC SAZU smo organizirali mednarodni simpozij Dis-membered and dis-remembered: migrant women in national imagination in dokončno pripravili rokopis za knjigo o Aleksandrinkah, ki je izšla pri mednarodni založbi Transkulturelle Perspektiven.

 

Etnografija vodnih in kopenskih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti

Vrsta projekta: temeljni raziskovalni projekt.

Vodja z ZRC SAZU:N. Gregorič Bon (Inštitut za antropološke in prostorske študije).

Sodelavka z ISIM:N. Rogelja.

Sodelujoče ustanove: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za narodnostna vprašanja.

Obdobje trajanja: 1. 7. 2014–30. 6. 2017.

Kopenske in vodne poti  so odraz človekovega gibanja v prostoru in času ter so osrednjega pomena za razumevanje (ne)mobilnosti v različnih družbenih kontekstih. Predlagani projekt je primerjalna študija južne Albanije, Istre in Pomoravja. Osredotoča se na preučevanje pomenov poti, in to ne le kot naravnih odrazov ali materialnih posegov ljudi v okolje, temveč tudi njihovega načina življenja, védenja, imaginacije, spominov in identifikacije.

 

Več kot le ‘NI HAO’: Kako slovenska država in turistična industrija v Sloveniji razumeta in konstruirata ‘kitajskega turista’

Vrsta projekta: temeljni podoktorski raziskovalni projekt.

Vodja: M. Bofulin.

Obdobje trajanja: 1. 10. 2014–30. 9. 2016.

Podoktorski projekt obravnava odnos med ponudniki turističnih storitev v Sloveniji in turisti iz Ljudske republike Kitajske (LRK). Kitajski turisti namreč vse bolj množično potujejo izven meja LRK, predstavniki slovenske turistične industrije pa so povečanje števila kitajskih turistov v Sloveniji opredelili kot enega izmed strateških ciljev. Raziskava ponuja vpogled v percepcije, mnenja in strategije raznolikih akterjev znotraj turističnega polja v Sloveniji o novem pojavu kitajskih turistov s konstruktivističim pristopom k razumevanju etničnosti in kulturnih srečanj. V okviru tega projekta je s področja kitajske mobilnosti izšla monografija Daleč doma. Migracije iz LR Kitajske v Slovenijo, izvedenih je bilo več predavanj o kitajski mobilnosti v Sloveniji ter izobraževanje o medkulturnem komuniciranju.

 

EDUKA – Educare alla diversità / Vzgajati k različnosti

Vrsta projekta: Evropsko teritorialno sodelovanje, čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

Vodja z ZRC SAZU: M. Lukšič Hacin.

Sodelavci z ZRC SAZU: M. Gliha, mag. Metka Lokar (do 31. 8. 2013), M. Milharčič Hladnik, M. A. Vižintin, J. Žitnik Serafin; T. Pavčič (Uprava ZRC).

Vodilni partner: SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut, Trst, Italija.

Sodelujoče ustanove: Provincia di Ravenna, Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije Koper, Università di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Udine – Dipartimento di Scienze Umane, Università Cà Foscari di Venezia – Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, Università di Udine – Centro internazionale sul plurilinguismo, Società Filologica Friulana, Unione Italiana.

Obdobje trajanja: 1. 10. 2011–30. 9. 2014, podaljšano do 30. 4. 2015.

Projektno delo je bilo usmerjeno k ustvarjanju znanja in orodij za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju. Izvedli smo 37 delavnic/predavanj na osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah. Sodelovali smo pri oblikovanju in izdaji treh publikacij in ene monografije o medkulturni vzgoji. Izvedli smo čezmejne znanstvene raziskave, izdelali dve raziskovalni poročili, sodelovali pri oblikovanju in izdaji monografije v slovenskem in italijanskem jeziku. Sodelovali smo na mednarodni konferenci projekta Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru. V letu 2015 je bila izvedena dodatna diseminacijska aktivnost – predstavitev rezultatov projekta na 1. srečanju področne skupine Družboslovje, umetnost in humanistika na Zavodu za šolstvo RS.

 

Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information / Napotitve delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij

Vrsta projekta: mednarodni projekt, Evropska komisija, zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, EaSI program PROGRESS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vodja z ZRC SAZU:K. Toplak.

Sodelavci z ZRC SAZU: M. Gliha, J. Gombač, M. Lukšič Hacin, J. Mlekuž, N. Rogelja, M. Vah Jevšnik; S. Cukut Krilić (Družbenomedicinski inštitut); N. Juvan (Uprava ZRC).

Obdobje trajanja: 1. 12. 2014–30. 11. 2016.

Namen projekta je z različnimi aktivnostmi (raziskave in objave, strokovna srečanja in obiski pridruženih institucij, nacionalna in regionalna izobraževanja, spletna stran in publikacije) povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce). V letu 2015 so bile izvedene nekatere glavne aktivnosti projekta (okrogla miza, konferenca, dva skupna strokovna obiska, nacionalno izobraževanje), opravljena je bila analiza potreb, zasnovana sta bila priročnik in spletna stran, stekla je promocija projekta in tematike.

 

European master in migration and intercultural relations / Evropski magistrski študijski program druge stopnje Migracije in medkulturni odnosi

Direktorica programa: M. Lukšič Hacin.

Koordinatorica: M. Vah Jevšnik.

Sodelavci: M. Milharčič Hladnik, J. Gombač, K. Toplak, J. Mlekuž; T. Petrović (Inštitut za kulturne in spominske študije); D. Knežević Hočevar (Družbenomedicinski inštitut).

Obdobje trajanja: 2006 do nadaljnjega.

Mednarodni študijski program Migracije in medkulturni odnosi je plod sodelovanja med evropskimi in afriškimi univerzami pod vodstvom Univerze v Oldenburgu v Nemčiji.  V Sloveniji študij izvajamo raziskovalci ISIM ZRC SAZU v sodelovanju s Fakulteto za humanistiko Nova Gorica.  Program se izvaja kot elitni program za mednarodno sodelovanje in izmenjavo študentov in profesorjev na področju visokega šolstva – Erasmus Mundus. Raziskovalci oz. profesorji smo izvedli štiri semestralne predmete v drugem semestru na Univerzi v Stavangerju na Norveškem in en predmet v tretjem semestru na Univerzi v Novi Gorici. ISIM ZRC SAZU je pridruženi partner EMMIR. V letu  2015 je na programu opravljal svoje raziskovalno delo gostujoči profesor, na študijskem obisku pa je bilo 8 podiplomskih študentov.

 

Pomen kulturne produkcije Slovencev v BiH in pripadnikov narodov BiH v Sloveniji

Vrsta projekta: bilateralni projekt.

Vodja z ZRC SAZU: J. Žitnik Serafin.

Sodelujoča ustanova: Filozofska fakulteta, Univerza v Zenici, Bosna in Hercegovina.

Sodelavci z ZRC SAZU: J. Gombač, M. Lukšič Hacin, K. Toplak, M. A. Vižintin.

Zunanji sodelavec: dr. Marko Klavora (Muzej novejše zgodovine).

Obdobje trajanja: 1. 1. 2014–31. 12. 2015.

Člani projektne skupine so v aprilu in novembru  štirikrat obiskali Sarajevo in Banjaluko. V Sarajevu so obiskali Slovensko društvo Cankar, opravili terensko delo in predstavili svoje raziskovalne rezultate na mednarodni znanstveni konferenci. V Banjaluki so se srečali s predstavniki vseh slovenskih kulturnih društev v BiH, se udeležili srečanja srednješolcev ter sodelovali na sestankih za načrtovanje prihodnjih kulturnih dejavnosti in povezovanja med društvi. Rezultati so bili med drugim objavljeni v eni od monografij programske skupine.

 

DRUGO DELO IN DEJAVNOSTI

·           J. Gombač je član uredniškega odbora revije Dve domovini / Two Homelandssenata Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici in  Znanstvenoraziskovalnega sveta za družboslovje ARRS. Poleg tega je tudi evalvator projekta V-Dem, Varieties of Democracy za Slovenijo.

·           A. Kalc je član uredniških odborov znanstvenih revij Acta Histriae, Annales, Series historia et sociologia, Časopis za povijest zapadne Hrvatske, Dve domovini / Two Homelands, Prispevki za novejšo zgodovino, Qualestoria, član Znanstvenega sveta knjižne zbirke Studi di storia  (Edizioni Università di Trieste), Upravnega sveta Zgodovinskega društva za južno Primorsko, Upravnega odbora Inštituta za zgodovino odporništva Furlanije-Julijske krajine (Italija) ter urednik knjižne zbirke Migracije pri Založbi ZRC.

·           M. Lukšič Hacin je odgovorna urednica revije Dve domovini / Two Homelands, direktorica mednarodnega magistrskega programa EMMIR (FH UNG), članica mednarodnega konzorcija EMMIR (Oldenburg, Nemčija),  senata fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici,  uredniškega odbora Thesis Kosova in  uredniškega odbora Thought, society, culture.

·           M. Milharčič Hladnik je glavna urednica revije Dve domovini / Two Homelands, članica senata Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici in mednarodnega konzorcija EMMIR (Oldenburg, Nemčija).

·           J.  Mlekuž je bil urednik znanstvene monografije Venček domačih. Predmeti, Slovencem sveti; je član uredniškega odbora revije Dve domovini / Two Homelands in mednarodnega uredniškega odbora časopisa Slovenika – časopis za kulturu, nauku i obrazovanje.

·           N. Rogelja je bila gostujoča urednica tematskega sklopa z naslovom Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo v reviji Dve domovini / Two Homelands.

·           K. Toplak je bila članica  uredniškega odbora revije Dve domovini / Two Homelands.

·           M. A. Vižintin je bila sourednica revije Dve domovini / Two Homelands.

·           J. Žitnik Serafin je bila članica uredniškega odbora revije Dve domovini / Two Homelands in časopisa Slovenika – časopis za kulturu, nauku i obrazovanje, urednica znanstvene monografije Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje, podpredsednica Znanstvenega svetaZRC SAZU, predsednica Znanstvenega sveta ISIM in delegatka ISIM v Association of European Migration Institutions.

 

ZNANSTVENI SESTANKI

·           Mednarodna okrogla miza projekta Posting of Workers: Challenges Concerning Posting of Workers / Pravice napotenih delavcev: izzivi in rešitve, Atrij ZRC, Ljubljana, 4. 11.

·           Mednarodna konferenca projekta Posting of Workers: Upućivanje radnika u EU: Izazovi, iskustva i radni uvjeti, Ministrstvo za delo in pokojninski sistem Republike Hrvaške, Zagreb, 6. 11.

 

KNJIŽNICA IN DOKUMENTACIJA

Nadaljevalo se je zbiranje dokumentacije. Knjižnični fond se je povečal za 75 knjig in 111 zvezkov revij.

 

PUBLIKACIJE INŠTITUTA

·           Dve domovini / Two Homelands. Razprave o izseljenstvu / Migration studies, 41. in 42. Uredila Mirjam Milharčič Hladnik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 

·           Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje: druga, razširjena izdaja. Uredila Janja Žitnik Serafin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

·           From Slovenia to Egypt:Alksandrinke`s Trans-Mediterranean Domestic Workers` Migration and National Imagination. Uredila Mirjam Milharčič Hladnik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

·           Burek:A culinary metaphor. Uredil Jernej Mlekuž. Budapest; New York: Central European University Press.

·           Venček domačih.Predmeti, Slovencem sveti. Uredil Jernej Mlekuž. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

·           Daleč doma. Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

·            Ahfad University For Women, Omdurman, Sudan.

·            Associaton of European Migration Institutions (AEMI).

·            Black & Ethnic Minorities Infrastructure, Škotska, Velika Britanija.

·            Centro Altreitalie sulle migrazioni italiane, Torino, Italija

·            Centro Internazionale sul Plurilinguismo – Università degli Studi di Udine, Italija.

·            Demografski raziskovalni inštitut pri Madžarskem osrednjem statističnem uradu, Budimpešta, Madžarska.

·            Dipartimento di Scienze Umane, Università degli studi di Udine, Italija.

·            Društva slovenskih izseljencev po različnih državah sveta.

·            European Centre for Modern Languages (ECML), Graz, Avstrija.

·            Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu, Srbija.

·            Filozofska fakulteta, Univerza v Zenici, Bosna in Hercegovina.

·            Folkuniversitetet Kristianstad, Švedska.

·            Univerza Gottfrieda Wilhelma Leibniza v Hannovru, Nemčija.

·            Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, Bosna in Hercegovina.

·            Inštitut za etnologijo i folkloristiko, Zagreb, Hrvaška.

·            Inštitut za informatiko in statistiko, Slovaška.

·            Inštitut za migracije in narodnosti, Zagreb, Hrvaška.

·            Mednarodno združenje Lean Sigma, Budimpešta, Madžarska.

·            IRIS – International Institute of Stavanger, Stavanger, Norveška.

·            Koordinacijski odbor za južno Nemčijo (združenje Slovencev v južni Nemčiji), Nemčija.

·            Madžarski osrednji statistični urad, Budimpešta, Madžarska.

·            Makerere University Kampala, Kampala,  Uganda.

·            Mbarara University of Science & Technology, Mbarara, Uganda.

·            Norveški migracijsku inštitut, Stavanger, Norveška.

·            Univerza v Osaki, Japonska.

·            Provincia di Parma, Italija.

·            Provincia di Ravenna, Italija.

·            Shanghai Academy of Social Sciences, LR Kitajska.

·            SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut, Trst, Italija.

·            Slovenska kulturna akcija, Buenos Aires, Argentina.

·            Societât Filologjiche Furlane, Italija.

·            Society for Slovene Studies, Bowling Green, Ohio, ZDA.

·            Society of Citizens Assisting Migrants, Praga, Češka.

·            Šola za lokalni razvoj, Univerza Trento, Italija.

·            Švedski migracijski center, Karlstad, Švedska.

·            Univerza v Oldenburgu, Nemčija.

·            Univerza v Stavangerju, Norveška.

·            Università Ca´ Foscaridi Venezia, Italija.

·            Università degli Studi di Trieste, Italija.

·            Jihočeská univerzita, Češke Budjejovice, Češka.

·            Filozofska fakulteta, Inštitut za literarne študije, Sombotel, Madžarska.

·            Oddelek za geografijo in regionalne raziskave, Univerza na Dunaju, Avstrija.

·            Univerza v Nikoziji, Ciper.

·            Univerza v Rostocku, Nemčija.

 

 

OBISKI NA INŠTITUTU

·            Anna Martine Arends Hermien, Nizozemska, 1. 2.–1. 6.: študijsko delo.

·            Brunna Martinelli, Brazilija, 1. 2.–1. 6. študijsko delo.

·            Laura Samvelyn, Armenija, 1. 2.–1. 6.: študijsko delo.

·            Mai Thi Thanh Nga, Vietnam, 1. 2.–1. 6.: študijsko delo.

·            Prof. dr. Shizuyo Yoshitomi, Osaka University, Osaka, Japonska, 25. 2.: študijski obisk.

·            Francesco Della Puppa, Italija, 20. 4.: študijski obisk.

·            Prof. dr. Gyo Miyahara, Univerza v Osaki, Osaka, Japonska, 8. 6.: načrt sodelovanja.

·            Asa Dagmar Jonsdottir, Islandija, 1. 10.–30. 11.: študijsko delo.

·            Catherine Potvin, Kanada, 1. 10.–30. 11.: študijsko delo.

·            Elena Lukynikh, Rusija, 1. 10.–30. 11.: študijsko delo.

·            Giovanna Fioravanti, Italija, 1. 10.–30. 11.: študijsko delo.

·            Rueben Okine, Gana, 1. 10.–30. 11.: študijsko delo.

·            Sean Sager, Kanada, 1. 10.–30. 11.: študijsko delo.

·            Sofia Gonzales Portuguez, Kostarika, 1. 10.–30. 11.: študijsko delo.

·            Izr. prof. dr. Amy Liu, Texas University at Austin, ZDA, 27. 11.: študijski obisk.

 

PREDAVANJA, REFERATI IN DRUGI JAVNI NASTOPI

 

Martina Bofulin

·         Migracije, družine, starševstvo. Predavanje v okviru obveznega predmeta na dodiplomskem študiju Begunci, priseljenci, etnične manjšine, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, 3. 4.

·           Becoming a better person: Chinese adolescents in Japan. Predavanje na 12. kongresu Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF): Utopias, realities, heritages: ethnographies for the 21st century, Filozofska fakulteta, Zagreb, 22. 6.

·           From ‘the county of overseas Chinese’ to the ‘county of traitors’: comparing the construction of two Chinese migrants' hometowns. Predavanje na mednarodni interdisciplinarni konferenci  Movements, Narratives & Landscapes, Univerza v Zadru, Hrvaška, 5. 6.

·         Sodobni migracijski procesi v LRK. Predavanje,Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 9. 11.

·           Potrebe po tolmačih za skupnost v zdravstvu: primer Kitajcev v Sloveniji. Predavanje na posvetu Migracije in zdravje, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 17. 11.

·           Živeti narazen, a skupaj: transnacionalne družinske prakse kitajskih migrantov. Predavanje na znanstvenem posvetu Sorodstvo, poroka, družina, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 15. 12.

 

Jure Gombač

·           Napoteno delo – kako deluje v praksi. Predavanje na strokovnem dogodku in usposabljanju za strokovne delavce Senzibilizacija za medkulturni dialog v okviru Tedna kultur, sklop Napoteni delavci migranti, Razvojno raziskovalni center, Novo mesto, 18. 6.

·           Migration and Internet. Predavanje v okviru Intenzivne faze študijskega programa EMMIR, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Nemčija, 15. 9.

 

Aleksej Kalc

·           Immigration and immigrant communities in 18th century Trieste. Predavanje na 10th European Social Science History Conference, tematski sklop Migration and migrant communities in 18th and 19th century Central European cities, International Institute of Social History, Hörsaal,Dunaj, Avstrija, 23. 4.

·           Perspektive preučevanja slovenskih migracij v jugoslovanski prostor med svetovnima vojnama. Predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetu Poklicne migracije in priseljenska/manjšinska produkcija v državah jugoslovanskega prostora, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 20. 6.

·           Tržaški fakini, gospodarsko neprecenljivi socialni prestopniki. Predavanje na znanstvenem posvetu Zakon preživetja: nelegalne prakse in ljudski odpor, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, 20. 6.

·           Trieste as a port of overseas emigration: 1880s-1914. Predavanje na 12. mednarodnem posvetu  Cities in Europe, Cities in the World, tematski sklop Cities and Overseas Migration in the Long Nineteenth Century, Fakulteta za družbene in humanistične vede, Lizbona, Portugalska, 5. 9.

 

Marina Lukšič Hacin

·           Izobraževanje za življenje v raznolikosti. Predavanje na 1. srečanju področne skupine Družboslovje, umetnost in humanistika,  Zavod za šolstvo RS, Ljubljana, 23. 4.

·           Zakaj migracije. Predavanje v okviru okrogle mize Sobivanje narodov: besedni izraz ali uresničevanje v praksi?, UPI –ljudska univerza, Žalec, 21. 5.

·           Senzibilizacija za medkulturni dialog na primerih dobre prakse. Predavanje na usposabljanju učiteljev in kulturnih mediatorjev v programu Začetna integracija priseljencev, Andragoški center Slovenije, Ljubljana, 25. 5.

·           Napoteno delo – iskanje odgovorov za Slovenijo. Predavanje na strokovnem dogodku in usposabljanju za strokovne delavce Senzibilizacija za medkulturni dialog v okviru Tedna kultur, sklop Napoteni delavci migranti, Razvojno izobraževalni center, Novo mesto, 18. 6.

·           Udeležba na okrogli mizi Dve domovini. Vokviru Festivala odprtih meja za vse, kavarna Pritličje, Ljubljana, 24. 9.

·           Migracijske študije in izzivi trenutne situacije za Slovenijo. Vabljeno predavanje za študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 22. 10.

·           Tu so. Pa so res? Klepet brez celofana – o beguncih. Javni pogovor, kavarna Hostla Situla, Novo mesto, 10. 11.

·           Predsodki in stereotipi - izziv za vse. Okrogla miza na mednarodni konferenci Broaden Horizons: izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov, Kulturno kongresni center, Dolenjske Toplice, 26. 11.

·           Gospodarska perspektiva Zahodnega Balkana. Vabljeno predavanje na konferenci Evropskega parlamenta v Ljubljani Kakšna je (nova) evropska perspektiva Zahodnega Balkana?, Center inovativnega podjetništva v NLB, Ljubljana, 27. 11.

·           Migracije kot priložnost in izziv. Predavanje za študentke magistrskega študija Pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru predmeta Pedagoška sociologija, Ljubljana, 28. 11.

·           Mi(inte)gracije. Javno predavanje in pogovor z Marino Lukšič Hacin, Gimnazija Novo mesto, Novo mesto, 17. 12.

 

Mirjam Milharčič Hladnik

·           Žensko delo in gospodarstvo v migracijskem kontekstu – zgodovinski primeri v luči sedanjosti. Predavanje na simpoziju Ženske v gospodarstvu, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 19. 1.

·           Children as correspondents in the epistolary practices of migrant families. Predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Transatlantic Migrations – Immigrant Communications and 'National Homes' in the USA,Univerza v Mariboru, Maribor, 28. 4.

·           Pomen subjektivnih izkušenj in osebnih zgodb za razumevanje migracij v preteklosti in danes. Predavanje na dogodku Odlični v znanosti 2015, HumanistikaFilozofska fakulteta, Ljubljana, 3. 12.

 

Jernej Mlekuž

·           Kranjski burek!? Migracije i etničnost neljudi. Predavanje na konferenci Migracije i etničnost na početku 21. stoljeća, povodom 30 godina izlaženja časopisa Migracijske i etničke teme (1985. – 2015)Hotel Palace, Zagreb, Hrvaška,  26. 2.

·           Ali je kranjska klobasa narodni simbol. Predavanje v okviru prireditev Praznovanja, dnevi evropske kulturne dediščine 2015, Domačija pr' Lenart, Belo, 28. 9.

·           Pomen subjektivnih izkušenj in osebnih zgodb za razumevanje migracij v preteklosti in danes. Predavanje na dogodku Odlični v znanosti 2015, HumanistikaFilozofska fakulteta, Ljubljana, 3. 12.

 

Nataša Rogelja

·           More - prostor krajnje slobode?Portreti migranata po životnom stilu u kontekstu kasne modernosti. Predavanje na Institutu za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvaška, 27. 3.

·           Trade routes of Šavrinkas: women work migrations in the first half of the 20th century in Istria and the popularization of Šavrinkas today. Predstavitev razstave na mednarodni interdisciplinarni konferenci Movements, Narratives & Landscapes, Univerza v Zadru, Hrvaška, 7. 6.

·           Walks through the multi-layered landscape of Šavrinka's Istria: eggs, books, backpacks and stony paths. Predavanje na mednarodni interdisciplinarni konferenci Movements, Narratives & Landscapes, Univerza v Zadru, Hrvaška, 7. 6.

·           Blue tracks and white sails: the importance of sea imaginaries for maritime lifestyle migrants. Predavanje na 12. kongresuSIEF2015: Utopias, realities, heritages: ethnographies for the 21st century, Filozofska fakulteta, Zagreb, Hrvaška, 24. 6.

·           Po poteh Šavrinke Marije. Predavanje in razstava na narečnem večeru, posvečenem Šavrinkam: Malo je duaste bulše ku neč, Kulturni dom Sv. Anton, Sv. Anton, 11. 9.

 

Kristina Toplak 

·           Božič na 40 0C: praznovanja Slovencev po svetu. Predavanje v okviru andragoškega programa Muzejski večeri, Pokrajinski muzej Maribor, Maribor, 30. 9.

·           Migracije in trg dela. Predavanje na Slovenskih regionalnih dnevih 2015: Globalni izzivi in regionalni razvoj, Terme Čatež, 20. 11.

 

Marijanca Ajša Vižintin

·         Sodelovanje šole s skupnostjo in starši s perspektive medkulturnosti. Predavanje na Pedagoško-andragoških dnevih: Učenje in izobraževanje v skupnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,  29. 1.

·         Vloga in pomen posveta za Slovence v Nemčiji v 21. stoletju in skok v 20. stoletje. Predavanje na 20. Posvetu slovenskih organizacij v Nemčiji, Wiesbaden, Nemčija, 28. 2.

·         The lessons of the Bosnian language as the mother tongue of immigrants and their descendants in Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci Diasporic and migrant identities: social, cultural, political, religious and spiritual aspects, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 24. 4.

·         Slovenija kot dežela izseljevanja in priseljevanja. Predavanje na zaključni konferenci Prispevamo k širjenju medkulturnosti in uspešnemu vključevanju otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje. Hotel Bernardin, Portorož, 14. 5.

·         Knjižnica kot središče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja ter podpora večjezičnosti. Predavanje na konferenci Branje združuje: z Bralnim društvom Slovenije že 20 let, Cankarjev dom, Ljubljana, 8. 9.

·         Educated, successful and active migrants among us. Predavanje na konferenci Learning  & Discovering Inspiration Week, International Institute of Inspiration Economy, Maribor, 25. 9.

·         Evalvacija vključevanja otrok priseljencev na podlagi modela medkulturne vzgoje in izobraževanja. Predavanje na Nacionalni konferenci Krepitev in evalvacija kakovosti v sistem vzgoje in izobraževanja, Kongresni center, Brdo pri Kranju18. 10.

·         Od solidarnosti do sodelovanja in medkulturnega dialoga. Predavanje z delavnico za učence tretjega razreda Nižje srednje šole sv. Cirila in Metoda, Katinara in Nižje srednje šole Ivana Cankarja, Slovenski raziskovalni inštitut, Trst, Italija, 14. 9.

·         Vrtec in šola –prostor vključevanja ali izključevanja različnosti. Predavanje za študentke magistrskega študija pedagogike v okviru predmeta Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,  28. 10.

·         Spodbudno in podporno okolje za vključevanje otrok priseljencev. Predavanje v okviru predmeta  Didaktika slovenskega jezika in opismenjevanje v slovenskem jeziku za študente 1. letnika magistrskega študija programa druge stopnje, smer Poučevanje na razredni stopnji, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,  3. 11.

·         Od večkulturne do medkulturne šole v sodelovanju s priseljenci. Predavanje na posvetu Medkulturnost v vrtcih, šolah, knjižnicah, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 24. 11.

 

Janja Žitnik Serafin

·           Bosniaks in Slovenia, Slovenians in Bosnia and Herzegovina: organizational patterns, cultural production, and language. Predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Diasporic and Migrant Identities: Social, Cultural, Political, Religious and Spiritual Aspect, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 24. 4.

·           Care for Diasporic communities: the case of a bilateral agreement between Slovenia and Bosnia and Herzegovina. Predavanje na  25th AEMI Conference: Europe and Migrations in the 3rd Millennium, Torino, Italija, 25. 9.

 

RAZISKOVALNO DELO V TUJINI, ŠTUDIJSKI OBISKI IN GOSTOVANJA

Martina Bofulin

·           Global Collaboration Center, Univerza v Osaki, Japonska, 1. 10. 2014–4. 1. 2015: raziskovalno delo.

·           Univerzitet Mediteran Podgorica, Bar, Črna gora, 29. 11.–2. 12.: sestanek projektne skupine Razvoj integrirane ponudbe trajnostnega turizma Črne gore in Slovenije za tržišča Vzhodne Azije (Kitajske) .

·           Ekonomska fakulteta  Univerze "Luigi Gurakuqi" v Shkodri, Shkodra, Albanija, 1. 12.: študijski obisk.

 

Marina Lukšič Hacin

·           Slovenski klub Triglav, Banjaluka, Bosna in Hercegovina, 21.–22. 11.: udeležba na srečanju slovenskih izseljencev v Bosni in Hercegovini.

 

Kristina Toplak

Sarajevski ratni teatar, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 26.–30. 11.: udeležba na IV. otvorenom univerzitetu z naslovom  Ko se boji…

 

Marijanca Ajša Vižintin

·           Evropski center za moderne jezike, Gradec, Avstrija, 24.–25. 6.: udeležba na delavnici Language for Work.

 

PEDAGOŠKO DELO

 

Jure Gombač

·         Kultura regij in obmejnih prostorov. Predavanja v okviru programa Kulturna zgodovina na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

·         Theorising Migrations 1 / Teorije Migracij 1; Migrations and Borders / Migracije in meje. Predavanja za Joint Master in Migration and Intercultural Relations / Skupni magistrski študij Migracije in medkulturni odnosiFakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici; University of Stavanger, Norveška; Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, Nemčija; Universida de Aberta, Lizbona, Portugalska; Pedagogická fakulta, Jihoceská univerzita, České Budějovice, Češka; Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška.

 

Aleksej Kalc

·           Kulurna zgodovina – izbrane vsebine: zgodovina migracij. Predavanja za 1. in 2. stopnjo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

 

Marina Lukšič Hacin

·           Theorising migration and Integration. Predavanja študentom 1. letnika mednarodnega študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi / Migration and intercultural relations (Erasmus Mundus), Faculty of Arts and Education, University of Stavanger, Norveška, 22.–27. 2.

·           Citizenship, Multiculturalism and Education. Predavanja slušateljem 1. letnika mednarodnega študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi / Migration and intercultural relations (Erasmus Mundus), Faculty of Arts and Education, University of Stavanger, Norveška, 26. 4.–1. 5.

 

 

 

Mirjam Milharčič Hladnik

·           Migration, gender, culture. Predavanja slušateljem 1. letnika mednarodnega študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi / Migration and intercultural relations (Erasmus Mundus), modul MM22 Theorising migration and multiculturalism, spomladanski semester, Faculty of Arts and Education, University of Stavanger, Norveška, 1.–13. 3.

 

Mojca Vah Jevšnik

·           Theorising migration and integration. Predavanja študentom 1. letnika European Master in Migration and Intercultural Relations v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa Erasmus Mundus, University of Stavanger, Stavanger, Norveška, 15.–21. 2.

·           Citizenship, multiculturalism and education: predavanja študentom 1. letnika European Master in Migration and Intercultural Relations v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa Erasmus Mundus, University of Stavanger, Stavanger, Norveška, 3.–8. 5.

·           Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti. Izobraževanja za zdravstveno osebje v sklopu projekta POND Si_Zdrav, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 18. 9., 5. 10., 19. 10., 16.–17. 11., 30. 11.–1. 12., 16. 11.–12. 12.

 

MENTORSTVO

Jure Gombač

·           Hermien Anna Martine Arends, magistrski študij Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Nemčija 

 

Aleksej Kalc

·           Andrej Mečulj, zaključno delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper.

 

Mirjam Milharčič Hladnik

·           Eva Perak, diplomsko delo,Univerza v Novi Gorici.

 

Mojca Vah Jevšnik

·           Cyntia Sampaio, magistrski študij,EMMIR – European Master in Migration and Intercultural Relations.

·           Maria Paula Subia, magistrski študij,EMMIR – European Master in Migration and Intercultural Relations

 

NAGRADE, ODLIKOVANJA, PRIZNANJA

·           Knjiga Burek: A Culinary Metaphor J. Mlekuža (CEU Press, 2015)  je bila na tekmovanju Gourmand Best in the World izbrana za zmagovalno slovensko knjigo in se je uvrstila med svetovne finaliste v kategoriji Best Food Writing Book.

·           V okviru Odlični v znanosti je bila znanstvena monografija Going Places, ur. M. Milharčič Hladnik, J. Mlekuž, uvrščena med raziskovalne dosežke na področju humanistike v letu 2015.  

 

 

 

Datum: 17.11.2016                                        Zbral / pripravil: mag. Primož Ilešič