Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠOLANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo v Republiki Sloveniji osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih pa  je organizirano v osnovnih šolah za odrasle in na ljudskih univerzah.

 

Sprememba zakona o osnovni šoli prinaša uskladitev z novimi spoznanji znanosti o vzgoji in izobraževanju ter s strateškimi dokumenti Republike Slovenije ob upoštevanju usmeritve Lizbonske strategije, ki govori o nalogi Evrope, da postane najbolj konkurenčno, dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, zmožno trajnostnega razvoja z več in boljšimi delovnimi mesti ter z večjo družbeno povezanostjo.

 

Zakon o osnovni šoli >>>

Šolski koledar za OŠ >>>

Seznam osnovnih šol v Sloveniji >>>

 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje.

 

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole, ki določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.  

 

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.  

 

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.  

 

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 

Vpis v srednje šole >>>

 

Na portalu ministrstva za šolstvo in šport so objavljeni novi in prenovljeni srednješolski izobraževalni programi, sprejeti po letu 1996.  

 

Šolski koledar za SŠ >>>

Seznam srednjih šol in dijaških domov v Sloveniji >>>

 

 

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Višje strokovno izobraževanje dopolnjuje oziroma zaokroža ponudbo v terciarnem izobraževanju, postalo je njegov nepogrešljivi del. Čedalje pogosteje se tudi v Evropi poudarja nujnost takega izobraževanja, imenuje se tertiary short cycle education oziroma sub-degree level ali short cycle level (krajše terciarno izobraževanje oziroma kratki terciarni programi). V obsežni primerjalni študiji, ki jo je za konferenco ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, v Berlinu leta 2003 pripravilo Združenje EURASHE – The European Association of Institutions in Higher Education, je prikazano tudi višje strokovno izobraževanje v Sloveniji. Združenje v študiji opozarja, da je v Evropi v kratko terciarno izobraževanje vpisanih 2,5 milijona študentov, kar nikakor ne sme biti prezrto, če hočemo postati najbolj dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu (strateški cilj, ki ga je marca leta 2000 določil Evropski svet v Lizboni). Ugotavlja, da je to izobraževanje prepoznano kot vitalen del visokošolskega in da pomembno pripomore k razvoju vseživljenjskega izobraževanja.

 

 

V Sloveniji je bil višješolski študij temeljito prenovljen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, saj z uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu ob koncu leta 1993 ta študij na visokošolskih zavodih ni bil več mogoč. Leta 1996 so bili sprejeti prvi novi, evropsko primerljivi dveletni višješolski študijski programi, nastali iz dejanskih kadrovskih potreb gospodarstva. Podlago za ustanovitev višjih strokovnih šol in sprejemanje študijskih programov je omogočil sprejet Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

 

Več >>>

 

Vpis v višješolske študijske programe >>>

Programi v višjem strokovnem izobraževanju >>>

Seznam višjih strokovnih šol >>>

 

VISOKOŠOLSKO / UNIVERZITETNO IZOBRAŽEVANJE

Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je organizirano na univerzah, na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih in na nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih.

 

V Sloveniji obstajajo 4 univerze: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici.

 

 JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI:

 

 Univerza v Ljubljani združuje 3 akademije in 23 fakultet:

 • Akademija za glasbo (UL AG)
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (UL AGRFT)
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
 • Biotehniška fakulteta (UL BF)
 • Ekonomska fakulteta (UL EF)
 • Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
 • Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
 • Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
 • Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
 • Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
 • Fakulteta za pomorstvo in promet (UL FPP)
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
 • Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
 • Fakulteta za strojništvo (UL FS)
 • Fakulteta za šport (UL FŠ)
 • Fakulteta za upravo (UL FU)
 • Filozofska fakulteta (UL FF)
 • Medicinska fakulteta (UL MF)
 • Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)
 • Pedagoška fakulteta (UL PEF)
 • Pravna fakulteta (UL PF)
 • Teološka fakulteta (UL TEOF)
 • Veterinarska fakulteta (UL VF)
 • Zdravstvena fakulteta (UL ZF)

Univerza v Mariboru združuje 17 fakultet:

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
 • Fakulteta za energetiko (UM FE)
 • Fakulteta za gradbeništvo (UM FG)|
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
 • Fakulteta za logistiko (UM FL)
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
 • Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
 • Fakulteta za strojništvo (UM FS)
 • Fakulteta za turizem (UM FT)
 • Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
 • Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
 • Filozofska fakulteta (UM FF)
 • Medicinska fakulteta (UM MF)
 • Pedagoška fakulteta (UM PEF)
 • Pravna fakulteta (UM PF)

Univerza na Primorskem združuje 6 fakultet:

 • Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
 • Fakulteta za management Koper (UP FM)
 • Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
 • Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ)
 • Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
 • Fakulteta za vede o zdravju (UP FZV)

V Novem mestu deluje Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)

 

 

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI:

 

Univerza v Novi Gorici združuje 5 fakultet in 1 visoko šolo:

 • Fakulteta za aplikativno naravoslovje (UNG FAN)
 • Fakulteta za humanistiko (UNG FH)
 • Fakulteta za podiplomski študij (UNG FPŠ)
 • Fakulteta za znanosti o okolju (UNG FZO)
 • Poslovno-tehniška fakulteta (UNG PTF)
 • Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo (UNG VŠVV)

V Sloveniji je 38 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov:

-         Akademija za ples (AP)

-         DOBA Fakulteta za uporabne poslovne družbene študije Maribor (DOBA Fakulteta)

-         Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)

-         Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (ECM)

-         Evro-sredozemska univerza – Emuni univerza (EMUNI)

-         Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ)

-         Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI NM)

-         Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)

-         Fakulteta za medije (FaM)

-         Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ)

-         Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (ISH)

-         Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV Novo mesto)

-         Fakulteta za poslovne vede (FPV)

-         Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ)

-         Gea College – Fakulteta za podjetništvo (GEA College – FP)

-         IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (IBS)

-         IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa (IEDC)

-         Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ)

-         Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ)

-         Šola za risanje in slikanje (VŠRS)

-         Visoka gospodarska šola (VGŠ)

-         Visoka poslovna šola ERUDIO (VPŠ ERUDIO)

-         Visoka šola za dizajn v Ljubljani (VŠD)

-         Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB)

-         IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana (IAM VŠMM)

-         Visoka šola za poslovne vede (VŠPV)

-         Visoka šola za računovodstvo (VŠR)

-         Visoka šola za storitve v Ljubljani (VIST)

-         Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES)

-         Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP)

-         Visoka šola za trajnostni turizem (VŠTT)

-         Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUP)

-         Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO)

-         Visoka šola za zdravstvene vede (VŠZV)

-         Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ)

-         Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (VŠZNM)

-         Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE)

-         Visoka šola Ravne na Koroškem (VŠ Ravne)

Posamezni visokošolski zavodi oziroma fakultete posvečajo posebno pozornost tudi bodočim študentom slovenskega rodu s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije. Število prostih vpisnih mest, ki so namenjena Slovencem s stalnim prebivališčem izven RS, je določeno s statutom vsakega posameznega zavoda oziroma fakultete. Za podrobnejše informacije naj se zainteresirani obrnejo na vpisne službe vseh štirih slovenskih univerz.

 

Več>>>

PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

 

 

Informacije v zvezi s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja lahko dobite pri:

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

ENIC-NARIC center SLOVENIJA

VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

 

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

tel.: (01) 478 47 45 

faks: (01) 478 47 19

E-naslov: enicnaric-slovenia.mvzt(at)gov.si  

Spletni naslov: http://www.mizs.gov.si/

 

ENIC-NARIC CENTER

ENIC-NARIC center deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sodi pod Direktorat za visoko šolstvo in znanost. Vodja ENIC-NARIC centra je mag. Alenka Lisec.

 

Temeljne naloge ENIC-NARIC centra so naslednje:

 • zbiranje in posredovanje informacij o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav,
 • vodenje postopkov in izdaja mnenj o izobrazbi v skladu z ZVPI,
 • priprava informacij javnega značaja za uporabnike,
 • svetovanje in informiranje posameznikov in institucij o slovenskem in tujem izobraževanju,
 • mednarodno sodelovanje v mrežah ENIC-NARIC centrov.

Na pobudo Sveta Evrope in UNESCO/CEPES so se že v petdesetih letih 20. stoletja v nekaterih državah oblikovali prvi nacionalni informacijski centri za priznavanje visokošolskih diplom in spričeval. Njihova najpopombnejša naloga je bila reševanje problemov v zvezi z medsebojnim priznavanjem in vrednotenjem diplom in spričeval. Leta 1993 so se nacionalni informacijski centri povezali v mrežo ENIC (European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility), v katero je danes vključeno že 55 držav; www.enic-naric.net.

 

Od leta 1984 pa deluje tudi mreža NARIC (National Academic Recognition Information Centres), ki je nastala na pobudo Evropske komisije.

 

Več>>>

ŠTIPENDIJE

Informacije o štipendijah za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji lahko dobite na spodnjem naslovu:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 21
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 434 10 81

faks: + 386 1 434 58 99
E-mail:
info(at)sklad-kadri.si



Spletna povezava do razpisov za štipendije za študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji >>>